Templeton European Opps A(acc)EUR

KIID (2/9/2022)