Templeton Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR

KIID (2/9/2022)