Fidelity European Growth A-Dis-EUR

KIID (5/19/2020)